Zásady spracovania osobných údajov

I.

Základné ustanovenia

1.Správcom osobných údajov podľa článku 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „ GDPR”) je CPU s. r. o. IČ: 08125163 se sídlem Akademická 663/5, 108 00 Praha 10 - Malešice(ďalej len: „správca“).

2.Kontaktné údaje správcu sú 

adresa: Akademická 663/5, 108 00 Praha 10 - Malešice

email: info@megadetail.sk

telefon: +420776064714

3. Osobné údaje sú akékoľvek informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľná fyzická osoba je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viacero špecifických prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, mentálnej, ekonomickej, kultúrnej alebo sociálnej identity tejto fyzickej osoby.

4. Prevádzkovateľ nevymenoval úradníka pre ochranu údajov.

II.  

Zdroje a kategórie spracúvaných osobných údajov

1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli, alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe vybavenia vašej objednávky.

2. Prevádzkovateľ spracúva vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na plnenie zmluvy.

3. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli, alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe registrácie v e-shope.

4. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi, alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal pri registrácii na odber informačných bulletinov a marketingovej komunikácie.

 

III.

Právny základ a účel spracovania osobných údajov

1. Zákonným dôvodom spracúvania osobných údajov je:

Oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Z. z. o niektorých službách informačnej spoločnosti, ak nedošlo k objednávke tovaru alebo služieb.

2. Účelom spracúvania osobných údajov je

na vybavenie vašej objednávky a na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a prevádzkovateľom; pri zadávaní objednávky sa vyžadujú osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou na uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné uzavrieť zmluvu alebo ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
zasielanie obchodných oznámení a iné marketingové aktivity.

3. Žiadne automatické individuálne rozhodovanie prevádzkovateľa v zmysle článku 22 GDPR

.

 

IV.

Obdobie uchovávania údajov

1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje

po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a prevádzkovateľom a na uplatnenie nárokov vyplývajúcich z tohto zmluvného vzťahu (po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
po dobu, kým sa neodvolá súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely, ale nie dlhšie ako 10 rokov, ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávania prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

V.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby

zapojení do dodávok tovaru/služieb/platieb podľa zmluvy,
poskytovanie služieb spojených s prevádzkou e-shopu (Spoločné iné služby v súvislosti s prevádzkou e-shopu,
poskytovanie marketingových služieb.

2. Prevádzkovateľ nemá v úmysle preniesť osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

VI.

Vaše práva

1. Podľa podmienok GDPR máte

právo na prístup k vašim osobným údajom v súlade s článkom 15 GDPR,
právo na opravu osobných údajov podľa článku 16 GDPR alebo na obmedzenie spracovania podľa článku 18 GDPR.
Právo na vymazanie osobných údajov podľa článku 17 GDPR.
právo namietať proti spracovaniu podľa článku 21 GDPR a
právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR.
právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail prevádzkovateľa uvedený v článku III týchto podmienok.

2. Máte tiež právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu údajov, ak sa domnievate, že boli porušené vaše práva na ochranu údajov.

 

VII.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

1. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov.

2. prevádzkovateľ prijal technické opatrenia na zabezpečenie uchovávania údajov a uchovávania osobných údajov v papierovej podobe, najmä zámky, heslá, šifrovanie údajov a zálohovanie údajov.

3. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

 

VIII

Hodnotenie nákupov na portáloch tretích strán

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Heureka - Overené zákazníkmi, dotazníkov spokojnosti Zbozi.cz a dotazníka spokojnosti Google, do ktorého je zapojený náš e-shop. Tie sú vám zasielané pri každom nákupe u nás, pokiaľ ich neodmietnete dostávať v súlade s § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Z. z. o niektorých službách informačnej spoločnosti. Spracovanie osobných údajov na účely zasielania dotazníkov v rámci týchto programov je založené na našom oprávnenom záujme zistiť vašu spokojnosť s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýzu nášho postavenia na trhu využívame spracovateľa, ktorý je prevádzkovateľom portálov heureka.cz, zbozi.cz, google.com; na tieto účely mu môžeme odovzdať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Pri zasielaní e-mailových dotazníkov sa vaše osobné údaje neposkytujú žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci týchto programov môžete kedykoľvek namietať odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. Ak budete namietať, dotazník vám ďalej nepošleme.

IX.

Záverečné ustanovenia

1. Odoslaním objednávky z online objednávkového formulára potvrdzujete, že ste sa oboznámili so zásadami ochrany osobných údajov a že ich v plnom rozsahu prijímate.

2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím políčka súhlasu prostredníctvom online objednávkového formulára. Zaškrtnutím políčka súhlasu potvrdzujete, že ste sa oboznámili so zásadami ochrany osobných údajov a že ich v plnom rozsahu prijímate.

3. Prevádzkovateľ je oprávnený zmeniť tieto podmienky. Novú verziu zásad ochrany osobných údajov zverejní na svojej webovej stránke a novú verziu zásad ochrany osobných údajov vám zašle aj na e-mailovú adresu, ktorú ste poskytli správcovi.

Podmienky sú platné od 12. januára 2021.

Ověřeno zákazníky

100% zákazníků doporučuje náš e‑shop na základě recenzí.
4,9
celková spokojenost s obchodem
2,2 průměrná doba dodání ve dnech
Táto stránka používa súbory cookie na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti. Používaním tejto stránky s tým súhlasíte. Ďalšie informácieSouhlasímNastavení